Szukaj haseł:

Notariusz

To posiadająca wykształcenie prawnicze osoba, powołana przez Ministra Sprawiedliwości RP, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej, do dokonywania czynności, których strony zostały zobowiązane do nadania lub chcą nadać formę notarialną.

Ponieważ notariusz w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków działa jako osoba zaufania publicznego, traktowany jest jak funkcjonariusz publiczny, korzystający jednocześnie z ochrony przysługującej takim funkcjonariuszom. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Zatem jako funkcjonariusz publiczny jest on powołany do sporządzania aktów, umów, oświadczeń, i innych dokumentów, które taki charakter mają pozyskać. Swoich czynności dokonuje w kancelarii notarialnej, której siedzibę, na wniosek osoby zainteresowanej, wyznacza Minister Sprawiedliwości RP, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Czynności notarialne mogą być dokonane także poza kancelarią, jeśli wymaga tego charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Słowo „notariusz” pochodzi od łacińskiego słowa notarius, oznaczającego pisarza. Początki notariatu w Polsce związane są z kościołem i czynnościami notarialnymi dokonywanymi przez notariuszy apostolskich. Pierwszych notariuszy zatrudniały kancelarie biskupie oraz królewskie. Unifikacji prawa o notariacie w Polsce dokonano rozporządzeniem Prezydenta RP z 27 października 1933 r., które wprowadziło jednolity model notariatu na wzór rozwiązań europejskich, opierając definicję notariusza na wzorcach francuskich i włoskich. Akt ten stał się podstawą regulacji aktualnie obowiązującej Ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91, ze zm.).

Notariusz przy wykonywaniu swoich czynności jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych przed nim dokonanych. Dotyczy to także podatku od spadków i darowizn. Dlatego też dokona poboru tych podatków na rzecz Skarbu Państwa.

Notariuszem może zostać obywatel Polski, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony   umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo posiadający obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w tych przepisach, który ukończył 26 lat. Musi korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagany jest również nieskazitelny charakter oraz ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w Polsce, po których odbył aplikację notarialną w Polsce, i którą z sukcesem zakończył zdanym egzaminem notarialnym. Wymagania te nie dotyczą profesorów, doktorów habilitowanych nauk prawnych, osób, które zajmowały stanowiska sędziego lub prokuratora, lub asesora sądowego przez co najmniej 2 lata, adwokata lub radcy prawnego przez co najmniej 3 lata, lub Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, jej wiceprezesa lub radcy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top