Szukaj haseł:

Obowiązek alimentacyjny

 to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje dotyczące ciążącego na krewnych w linii prostej i rodzeństwie obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również wychowania, innym członkom swojej rodziny. Regulacje te zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Obowiązek alimentacyjny ciąży najpierw na (w kolejności):

1) zstępnych, czyli wszystkich potomków osoby fizycznej – dzieci (także przysposobione), wnuki, prawnuki, etc.

2) wstępnych, czyli rodzicach, dziadkach, pradziadkach, etc.

3) rodzeństwie.

W przypadku kilku zstępnych lub wstępnych, o kolejności zobowiązania w alimentacji decyduje bliższy stopień pokrewieństwa, a na krewnych w tym samym stopniu pokrewieństwa obowiązek ten spoczywa proporcjonalnie do ich możliwości zarobkowych i majątkowych. W przypadku małżonków, obowiązek alimentacyjny jednego względem drugiego ma pierwszeństwo przed obowiązkiem krewnych tego drugiego małżonka. Obowiązek alimentacyjny osób w dalszej kolejności powstaje tylko wówczas, gdy nie ma w bliższej kolejności osoby, która mogłaby ten obowiązek spełnić lub spełnienie przez taką bliższą osobę tego obowiązku byłoby niemożliwe lub napotykało nadmierne trudności.

Zgodnie z art. 135 KRiO, zakres świadczeń udzielanych przez zobowiązanego w ramach obowiązku alimentacyjnego uprawnionemu, zależy od usprawiedliwionych jego potrzeb oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Obowiązki te nie przechodzą na spadkobierców zobowiązanego, a roszczenia na ich tle przedawniają się z upływem lat 3.

Szczególny obowiązek alimentacyjny ciąży również na ojcu dziecka, niebędącym mężem jego matki:

  1. zobowiązany jest on przyczynić się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu;
  2. matka dziecka może żądać od niego, by jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty jej utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

Jak stanowi przepis art. 144¹ KRiO: „Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka” (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top