Szukaj haseł:

Obowiązek przekazywania informacji o transferach pieniężnych

obowiazek-przekazywania-informacji-o-transferach-pienieznych

Obowiązek przekazywania informacji o transferach pieniężnych – to obowiązek instytucji obowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971), do przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji na temat:

1) przyjętej wpłaty lub dokonanej wypłaty środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro;

2) wykonanego transferu środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, z wyjątkiem:

a) transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem płatniczym i rachunkiem lokaty terminowej, które należą do tego samego klienta w tej samej instytucji obowiązanej,

b) krajowego transferu środków pieniężnych z innej instytucji obowiązanej,

c) transakcji związanej z gospodarką własną instytucji obowiązanej, która została przeprowadzona przez instytucję obowiązaną we własnym imieniu i na własną rzecz, w tym transakcji zawartej na rynku międzybankowym,

d) transakcji przeprowadzonej w imieniu lub na rzecz jednostek sektora finansów publicznych,

e) transakcji przeprowadzonej przez bank zrzeszający banki spółdzielcze, jeżeli informacja o transakcji została przekazana przez zrzeszony bank spółdzielczy,

f) przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych wykonanego na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną.

Wskazany obowiązek przekazywania informacji dotyczy także transferu środków pieniężnych spoza terytorium Polski na rzecz odbiorcy, którego dostawcą usług płatniczych jest instytucja obowiązana. Instytucje obowiązane informują również Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o:

a) przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji;

b) dokonywanych w formie aktu notarialnego czynnościach, których równowartość przekracza 15 000 euro, obejmujących:

– przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym: sprzedaż, zamianę lub darowiznę ruchomości lub nieruchomości,

– zawarcie umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego,

– przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu,

– wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki,

– zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego,

– przekształcenie lub połączenie spółek,

– zbycie przedsiębiorstwa,

– zbycie udziałów w spółce.

Instytucje obowiązane na przekazanie ww. informacji Głównemu Inspektorowi mają 7 dni od powstania tych zdarzeń.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top