Szukaj haseł:

Obowiązki i kompetencje władzy w stanie wojennym

Obowiązki i kompetencje władzy w stanie wojennym

Obowiązki i kompetencje władzy w stanie wojennym – w przypadku zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić na części albo na całym terytorium państwa stan wojenny. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent RP przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wniosek Rady Ministrów Prezydent RP rozpatruje niezwłocznie. W rozporządzeniu Prezydent określa przyczyny wprowadzenia oraz obszar, na którym wprowadza się stan wojenny, a także – w zakresie dopuszczonym ustawą – rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Stan wojenny obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki i kompetencje władzy w stanie wojennym zostały sprecyzowane w Konstytucji RP oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301, ze zm.). W jego trakcie organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji.

W czasie stanu wojennego:

a) wojewoda kieruje realizacją zadań obronnych i obroną cywilną na terenie województwa;

b) Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów, postanawia o: przejściu organów władzy publicznej na określone stanowiska kierowania, o stanach gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP i określa ich zadania; na wniosek Prezesa Rady Ministrów może mianować Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, następnie na którego wniosek zatwierdza plany operacyjnego użycia Sił Zbrojnych oraz uznaje określone obszary RP za strefy bezpośrednich działań wojennych;

c) Rada Ministrów: zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną państwa; zarządza przejście na wojenne zasady działania organów władzy publicznej; określa, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych; może zawiesić funkcjonowanie organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych; może przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych;

d) Minister Obrony Narodowej: dokonuje oceny zagrożeń wojennych i możliwości obronnych oraz formułuje i przedstawia właściwym organom propozycje dotyczące obrony państwa; koordynuje realizację zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zadań dotyczących obrony państwa; przedstawia właściwym organom potrzeby w zakresie świadczeń organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz Sił Zbrojnych i obrony państwa; sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego; organizuje mobilizacyjne rozwinięcie, uzupełnianie i wyposażanie Sił Zbrojnych; współdziała z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie świadczeń, o których mowa wyżej; koordynuje realizację zadań państwa – gospodarza wynikających z umów międzynarodowych;

e) komisarz rządowy, ustanowiony w miejsce organów gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazujących dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego, z dniem ustanowienia przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top