Szukaj haseł:

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym

Obowiązki skazanego w zakładzie karnym – to obowiązki jakim poddawać się musi skazany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.).

Skazanego po osadzeniu w zakładzie karnym należy bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Skazany ma obowiązek poinformować niezwłocznie przełożonego o zagrożeniach dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz unikać tych zagrożeń. Skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określających zasady i tryb wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania poleceń przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności:

1) poprawnego zachowania się;

2) przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa;

3) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o zauważonych objawach chorobowych u innego skazanego;

4) poddania się – niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkomanii – przewidzianym przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom lekarskim, sanitarnym oraz rehabilitacji, a także badaniom na obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a skazany, co do którego sędzia penitencjarny zarządził przeprowadzenie badań psychologicznych lub psychiatrycznych, dodatkowo – udzielania osobom prowadzącym badania informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach i urazach oraz warunkach, w jakich się wychowywał, oraz wykonywania zleconych przez psychiatrę lub psychologa czynności niezbędnych na potrzeby badania;

5) wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz wykonywania prac porządkowych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także wykonywania prac na cele społeczne;

6) dbałości o mienie zakładu karnego oraz instytucji lub podmiotu gospodarczego, w którym jest zatrudniony;

7) poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby;

8) informowania o zmianie danych podanych przy przyjęciu do aresztu śledczego;

W przypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany musi poddać się kontroli osobistej, obejmuje to także kontrolę cel i innych pomieszczeń, w których skazany przebywa.

Skazany ma obowiązek przestrzegać zakazów:

1) uczestniczenia w grupach organizowanych bez zgody lub wiedzy właściwego przełożonego;

2) posługiwania się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępców;

3) uprawiania gier hazardowych;

4) spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

5) odmowy przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także powodowania u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniania lub pomagania w dokonywaniu takich czynów;

6) wykonywania tatuaży i zezwalania na ich wykonywanie na sobie, jak również nakłaniania lub pomagania w dokonywaniu takich czynów;

7) porozumiewania się z osobami postronnymi oraz osadzonymi w innej celi, jeżeli naruszałoby to ustalony w zakładzie karnym porządek;

8) samowolnej zmiany celi mieszkalnej, miejsca wyznaczonego do spania, stanowiska pracy i miejsca wykonywania zleconej czynności;

9) zmiany wyglądu zewnętrznego w sposób utrudniający identyfikację, w szczególności poprzez zgolenie lub zapuszczenie przez skazanego włosów, brody lub wąsów albo zmianę ich koloru, chyba że uzyska na to zgodę dyrektora zakładu karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top