Szukaj haseł:

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gier hazardowych

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gier hazardowych

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gier hazardowych – zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.), na podmiotach prowadzących w Polsce działalność w zakresie gier hazardowych ciążą obowiązki sprawozdawcze, które zobligowane są realizować poprzez prowadzenie:

1) ksiąg:

a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,

b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,

c) eksploatacji automatu do gier;

2) ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;

3) rejestru napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;

4) dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia ksiąg, ewidencji i rejestru, o których mowa wyżej, oraz wzory ewidencji i rejestru, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz zakres dokumentacji, o której mowa w pkt 4, w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości należnych podatków, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych.

Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacji dotyczących ich funkcjonowania. Są one również zobowiązane przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w p. 1 – 4, a także w akapicie wyżej, uwzględniając konieczność monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top