Szukaj haseł:

Obwodowe komisje wyborcze

Obwodowe komisje wyborcze

Obwodowe komisje wyborcze – to organy wyborcze powoływane w związku z zarządzonymi wyborami: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Regulacje dotyczące powoływania, zakresu kompetencji i działalności obwodowych komisji wyborczych zawiera Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112, ze zm.). W każdym obwodzie głosowania powołuje się:

1) obwodową komisję wyborczą – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyborów ponownych do organów tych jednostek;

2) obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji rad oraz w wyborach ponownych do organów tych jednostek.

Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy. W skład każdej powołuje się:

1) 7 osób w obwodach głosowania do 1 000 mieszkańców;

2) 9 osób w obwodach głosowania od 1 001 do 2 000 mieszkańców;

3) 11 osób w obwodach głosowania od 2 001 do 3 000 mieszkańców;

4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3 000 mieszkańców.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula, a utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród wyborców kapitanowie tych statków.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie należy:

1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie należy:

1) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;

2) przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top