Szukaj haseł:

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-i-finansowania-terroryzmu

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – inaczej zwana krajową oceną ryzyka, to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia tych przestępstw, dokonywana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej we współpracy ze swoim organem doradczym i opiniodawczym – Komitetem Bezpieczeństwa Finansowego, a także we współpracy z jednostkami współpracującymi i instytucjami obowiązanymi. Regulacje dotyczące tej oceny zostały zawarte w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971).

Przy dokonywaniu tej oceny, Generalny Inspektor Informacji Finansowej bierze pod uwagę sprawozdanie Komisji Europejskiej, określające, analizujące i oceniające na szczeblu Unii Europejskiej ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które to ryzyko ma wpływ na rynek wewnętrzny i jest związane z działalnością transgraniczną.

Generalny Inspektor weryfikuje aktualność krajowej oceny ryzyka i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, aktualizuje ją. Na jego żądanie, jednostka współpracująca przekazuje informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka. W żądaniu Generalny Inspektor wskazuje format oraz termin ich przekazania. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Przy ocenianiu ryzyka instytucje obowiązane mogą uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa wyżej. Oceny ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w postaci papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo dokumentów.

Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zawiera w szczególności:

1) opis metodyki krajowej oceny ryzyka;

2) opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;

3) opis obowiązujących regulacji dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

4) wskazanie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem;

5) wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

6) identyfikację zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top