Szukaj haseł:

Ochrona i udostępnianie danych osobowych

ochrona-i-udostepnianie-danych-osobowych

Ochrona i udostępnianie danych osobowych (w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – dane osobowe i ich udostępnianie podlega ochronie prawnej, jednak w przypadku działalności państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona ta obowiązuje znacznie słabiej.

W zakresie ujawniania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji w trybie i zakresie przewidzianym Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971), nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie informacji lub danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej może:

1) zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą;

2) tworzyć zbiory danych osobowych;

3) przetwarzać informacje o adresach IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym instytucji obowiązanej, oraz czasów połączeń z tym systemem.

Udostępnia on dane osobowe wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora, gdy jest to konieczne w toku prowadzonego postępowania, na temat:

1) osób fizycznych dokonujących w imieniu instytucji obowiązanych zawiadomień o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

2) osób zgłaszających podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach struktur wewnętrznych instytucji obowiązanych,

3) pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy, zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

4) pracowników komórki organizacyjnej wykonujących zadania Generalnego Inspektora.

Kontrolę nad pozyskiwaniem tych danych sprawuje sąd okręgowy w Warszawie. Pełnomocnik przedstawia corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem Generalnego Inspektora, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, w którym przedstawia stan ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Generalnego Inspektora oraz przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top