Szukaj haseł:

Ochrona posiadania

Ochrona posiadania

Ochrona posiadania – to przewidziane przez prawo środki ochrony faktycznego władztwa nad rzeczą. Zostały one uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Posiadaczem jest ten, kto faktycznie rzeczą włada jak właściciel (posiadacz samoistny) oraz ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca, lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Posesoryjna ochrona posiadania stanowi, że nie wolno samowolnie naruszać posiadania chociażby posiadacz był w złej wierze. Ochrona posiadania może być sprawowana przez:

  1. a) samego posiadacza – w postaci zastosowania środków obrony koniecznej i dozwolonej samopomocy. Obrona konieczna (uregulowana w 343 § 1 Kodeksu cywilnego), to środek ochrony stosowany wówczas, gdy chodzi o odparcie naruszenia posiadania w tej chwili, teraz, na gorącym uczynku. Natomiast dozwolona samopomoc (uregulowana w art. 343 § 2), stosowana jest już po naruszeniu posiadania. Posiadacz może zastosować te środki, w celu odparcia samowolnego naruszenia jego posiadania; z kolei posiadacz nieruchomości może od razu po naruszeniu jego posiadania, przywrócić samemu stan poprzedni, przy czym nie może on stosować w tym celu przemocy wobec osób; posiadacz rzeczy ruchomej, w sytuacji grożącego mu niebezpieczeństwa poniesienia niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego. Środki obrony koniecznej oraz dozwolonej samopomocy może zastosować również dzierżyciel.
  2. b) przez sąd – posiadacz może korzystać z sądowej ochrony swojego posiadania w każdym przypadku jego naruszenia. Przysługują mu w tym celu roszczenia posesoryjne o przywrócenie posiadania. Legitymowanym do wytoczenia powództwa posesoryjnego jest tylko posiadacz. Roszczenie posesoryjne wygasa z upływem roku od chwili naruszenia posiadania. Posiadaczowi nieruchomości przysługuje również roszczenie o wstrzymanie budowy. Może je podnieść, jeśli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody. Roszczenia tego może dochodzić przed rozpoczęciem budowy, a wygasa ono, jeżeli nie będzie dochodzone w terminie miesiąca od rozpoczęcia budowy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top