Szukaj haseł:

Odbiorca wrażliwy

Odbiorca wrażliwy

Odbiorca wrażliwy – to określona w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.), osoba, która jest stroną umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub/i osoba, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych, i której przyznano ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001, nr 71, poz. 734), przyznawany jest:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

A zgodnie z art. 6 ust. 7 tej ustawy, ryczałt na zakup opału stanowi część dodatku mieszkaniowego i przyznawany jest osobie uprawnionej do tego dodatku, a lokal mieszkalny w którym zamieszkuje nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, jak i w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym.

W przypadku gdy odbiorca wrażliwy paliw gazowych lub energii elektrycznej złoży wniosek w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, przedsiębiorstwo to jest obowiązane zainstalować, na własny koszt, taki układ, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

Na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przyznaje dodatek energetyczny. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego określa uchwałą rada gminy. Dodatek wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, gdy wypłaca się go do 30-ego stycznia.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top