Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym

Odpowiedzialność karna w prawie energetycznym – to odpowiedzialność za czyny zabronione przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Zgodnie z art. 57a ustawy, odpowiedzialnością karną obarczona jest manipulacja rynkiem. Kto jej dokonuje podlega grzywnie do 2 500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Samo wejście w porozumienie z inną osobą celem manipulacji na rynku, obarczone jest karą do 1 000 stawek dziennych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.Urz. UE z 8.12.2011 r., L 326/1), osobom posiadającym informację wewnętrzną dotyczącą produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym zakazuje się wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, których informacja ta dotyczy. Naruszenie tego zakazu podlega na mocy art. 57b ust. 1 Prawa energetycznego grzywnie do 2 500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Gdy dopuszcza się tego członek organów administrujących, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstwa, albo osoba posiadająca dostęp do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania swojego zawodu lub obowiązków, podlega ona grzywnie do 2 500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kto posiadając ww. informacje ujawnia je w nieuprawniony sposób innej osobie, podlega grzywnie do 1 000 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Zlecenie innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycia lub zbycia produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, do których odnosi się ta informacja, lub nakłania ją do nabycia lub zbycia takich produktów, podlega grzywnie do 1 000 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kto będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie określonym rozporządzeniem 1227/2011, ujawnia ją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Osoba zawodowo organizująca transakcje, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, która nie przekazuje Prezesowi URE informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji na rynku lub próbie manipulacji na rynku lub informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto, na podstawie ustawy Prawo energetyczne:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5;

2) przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie do 2 500 000 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top