Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna za czyny nieuczciwej konkurencji

To odpowiedzialność karnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność ta została uregulowana w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211, ze zm.), w art. 23 – 27.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Taka sama odpowiedzialność karna grozi temu, kto uzyskał tę informację bezprawnie i ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej, także temu, kto pozyskał tę informację biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.

Podlegającym odpowiedzialności karnej czynem nieuczciwej konkurencji jest również wyrządzające przedsiębiorcy poważną szkodę kopiowanie zewnętrznej postaci jego produktu lub wprowadzanie tak skopiowanego produktu do obrotu, co może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Dopuszczającemu się takiego czynu za pomocą technicznych środków reprodukcji grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z kolei od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności grozi temu, kto organizuje system sprzedaży lawinowej lub takim systemem kieruje. A zgodnie z art. 17c ustawy, system sprzedaży lawinowej polega na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie.

Karze aresztu lub grzywny podlega ten, kto:

  1. wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług poprzez zastosowanie oznaczeń, lub też nie stosując ich wbrew ciążącemu obowiązkowi, lub też nie informując klientów o ryzyku wystąpienia szkody w związku z korzystaniem z tych towarów lub usług;
  2.  dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy lub sprzedaży konsumentom towarów lub usług połączonej z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży;
  3. rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, lub w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza rozróżnienie, co do wszczęcia ścigania czynów nieuczciwej konkurencji, na: przestępstwa i wykroczenia. Ściganie pierwszych następuje na wniosek pokrzywdzonego, drugich na jego żądanie, w tym na żądanie krajowej lub regionalnej  organizacji, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, jeśli żądanie dotyczy wykroczenia wskazanego powyżej w pkt a).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top