Szukaj haseł:

Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe

Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe – to odpowiedzialność za czyny niedozwolone popełnione umyślnie lub nieumyślnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, których karalność przewidziana jest przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.), także, niezależnie od miejsca popełnienia, za czyny niedozwolone skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiego, popełnione przez obywatela polskiego oraz cudzoziemca za granicą, a także za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, skierowane przeciw interesom finansowym Wspólnot Europejskich.

Zgodnie z art. 1 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: K.k.s), odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary w okresie jej obowiązywania, a czyn ten nosi znamiona społecznej szkodliwości w stopniu wyższym niż znikoma. Koniecznym warunkiem tej odpowiedzialności jest możliwość przypisania sprawcy winy w czasie popełniania tego czynu. Odpowiedzialności karnej skarbowej można również podlegać za zaniechanie, czyli za niezapobiegnięcie skutkowi w postaci popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, mimo ciążącego szczególnego obowiązku zapobiegnięcia takiemu skutkowi. Jeśli po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, w trakcie orzekania o winie osoby, która ten czyn popełniła, obowiązuje ustawa inna, niż obowiązująca w czasie jego popełnienia, należy wówczas zastosować wobec sprawcy przepisy ustawy nowej. Jeśli jednak okaże się, że przepisy ustawy, która obowiązywała w czasie popełnienia czynu, są korzystniejsze dla sprawcy, wówczas stosuje się przepisy tej ustawy.

Za miejsce popełnienia czynu zabronionego uznaje się miejsce, w którym:

– nastąpiło zachowanie sprawcy, lub

– skutek w postaci czynu zabronionego nastąpił, lub

– zgodnie z zamiarem sprawcy miał nastąpić.

Zasadniczo odpowiedzialności karnej skarbowej podlega sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył lat 17. Wymierzane w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej kary oraz środki karne i inne przewidziane przez K.k.s. środki wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, muszą uwzględniać zasadę humanitaryzmu, a także stopień społecznej szkodliwości czynu, cele zapobiegawcze i wychowawcze, jak i cele kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, rodzaj i rozmiar następstw, stopień naruszenia ciążącego na sprawcy obowiązku finansowego, jego motywację i sposób zachowania się, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem czynu zabronionego i jego zachowanie po, zwłaszcza gdy czynił starania do zapobieżenia uszczupleniu należności publicznoprawnej lub o jej późniejsze wyrównanie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top