Szukaj haseł:

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa – to odpowiedzialność, jaką ponosi zobowiązany, a jaka ciąży na nim na podstawie zawartej przez niego umowy. Kwestie dotyczące odpowiedzialności kontraktowej zostały uregulowane w Tytule VII Księgi trzeciej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje, gdy ziszczą się określone w systemie prawa zdarzenia prawne, a dokładnie gdy ziszczą się trzy przesłanki:

  1. a) wystąpi zdarzenie, z którym system prawny łączy czyjś obowiązek naprawienia szkody;
  2. b) powstanie szkoda;
  3. c) wystąpi związek przyczynowy między ww. zdarzeniem a szkodą.

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że było to następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność:

  1. a) niezachowanie należytej staranności – czyli niedołożenie pełni starań do właściwego wykonania swego zobowiązania;
  2. b) dłużnik odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechanie osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie, lub którym powierza jego wykonanie; dotyczy to także wykonania zobowiązania przez przedstawiciela ustawowego dłużnika;
  3. c) zwłoka w spełnieniu świadczenia – występuje wówczas, gdy dłużnik nie spełnia go w terminie, a jeśli nie jest on oznaczony – gdy nie spełnia go niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela; zwłoka w spełnienie świadczenia nie zachodzi, gdy opóźnienie spowodowane jest okolicznościami, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności; za czas pozostawania w zwłoce, wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek, nawet jeśli nie poniósł szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności dłużnik; wierzyciel może również, ponad odsetkami, żądać naprawienia szkody.
  4. d) utrata lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia.

Nie można zastrzec w umowie wyłączenia odpowiedzialności dłużnika za szkodę, którą może on wyrządzić wierzycielowi umyślnie. Można za to zastrzec karę umowną. Jest to postanowienie, zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. A zapłata kary umownej to sposób na zwolnienie się przez dłużnika z zobowiązania bez konieczności uzyskania zgody wierzyciela.

Odpowiedzialność może też ponosić wierzyciel, jeśli to on nie wykona lub wykona nienależycie swoje względem dłużnika zobowiązanie, lub dopuści się zwłoki, także w odbiorze od dłużnika jego świadczenia.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top