Szukaj haseł:

Odpowiedzialność operatora w prawie energetycznym

Odpowiedzialność operatora w prawie energetycznym

Odpowiedzialność operatora w prawie energetycznym – to odpowiedzialność jaką ponosi operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Zgodnie z art. 11e ww. ustawy, jeśli któryś z przywołanych wyżej operatorów wprowadził ograniczenia lub dopuścił się niedbalstwa przy dokonywaniu oceny zasadności wprowadzenia tych ograniczeń w następstwie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, wówczas odpowiada on za szkody powstałe u użytkowników krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci na terytorium Polski objętym ograniczeniami, w wyniku zastosowania wskazanych w ustawie środków i działań, w szczególności z powodu przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej.

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego odpowiada za szkody powstałe w wyniku wprowadzonych ograniczeń wyłącznie w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez użytkowników systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej, w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą przez nich rzeczy ruchomej, lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomości. Odpowiedzialność z tytułu tych szkód, w stosunku do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ponoszą do wysokości 5 000 zł. Całkowita odpowiedzialność z tego tytułu, gdy przerwy lub ograniczenia dotyczyły następującej liczby użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym:

1) do 25 000 odbiorców – nie może być wyższa niż 25 000 000 zł;

2) od 25 001 do 100 000 odbiorców – nie może być wyższa niż 75 000 000 zł;

3) od 100 001 do 200 000 odbiorców – nie może być wyższa niż 150 000 000 zł;

4) od 200 001 do 1 000 000 odbiorców – nie może być wyższa niż 200 000 000 zł;

5) ponad 1 000 000 odbiorców – nie może być wyższa niż 250 000 000zł

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tych szkód, powstałych u użytkownika systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy energii elektrycznej, jeżeli kwota odszkodowania byłaby niższa niż 100 zł.

Użytkownik systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w tym odbiorca energii elektrycznej, zgłasza żądanie naprawienia szkody operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego dany użytkownik, w tym odbiorca, jest przyłączony. Żądanie naprawienia szkód należy zgłosić właściwemu operatorowi systemu elektroenergetycznego przed upływem 180 dni od dnia zniesienia ograniczeń. Po upływie tego terminu roszczenie o naprawienie tych szkód wygasa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top