Szukaj haseł:

Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta

zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900), za zobowiązania podatkowe podatnik odpowiada całym swoim majątkiem.

Płatnikowi (czyli osobie fizycznej, prawnej lun jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zobowiązanej do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu) oraz inkasentowi (osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie) przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatków pobranych na rzecz Skarbu Państwa. Szczegółowe zasady tego wynagradzania określa minister finansów w drodze rozporządzenia, ale radom gmin, powiatów oraz sejmikom województw przysługują kompetencje do ustalania wysokości tego wynagrodzenia, w zakresie poboru przez płatników i inkasentów podatków na rzecz gmin, powiatów lub województw.

W związku z niewykonaniem swoich ww. obowiązków, płatnik ponosi odpowiedzialność za niepobrany lub pobrany ale niewpłacony podatek. Ponosi ją również inkasent, jeśli pobrał, a nie wpłacił podatku. Obaj ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Wysokość należności do uiszczenia z tytułu tej odpowiedzialności stwierdza w drodze decyzji organ podatkowy. Decyzję o odpowiedzialności podatnika organ wydaje, jeśli podatek nie został pobrany z jego winy.

Płatnik i inkasent zobowiązani są także do przechowywania dokumentacji związanej z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po jego upływie, zobowiązani są przekazać te dokumenty podatnikowi, a gdy przekazanie jest niemożliwe – dokumentacja podlega zniszczeniu.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika. Rozciąga się jednak również na majątek wspólny, dzielony z małżonkiem, jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej nie odnosi skutku do zobowiązań podatkowych, które powstały:

1) przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;

2) przed dniem prawomocnego zniesienia wspólności majątkowej przez sąd;

3) przed dniem jej ustania z powodu ubezwłasnowolnienia małżonka;

4) przed dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top