Szukaj haseł:

Odpowiedzialność solidarna dłużników

Zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani” (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Odpowiedzialność solidarna dłużników zachodzi więc, kiedy po stronie dłużników w jednym stosunku zobowiązaniowym, występuje więcej niż jeden podmiot (co najmniej dwóch dłużników). Istota tej konstrukcji prawnej wyraża się w istnieniu silnej więzi pomiędzy współdłużnikami. Każdy ze współdłużników jest zobowiązany względem wierzyciela do spełnienia całości świadczenia, a jednocześnie spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników powoduje, że dane zobowiązanie istniejące pomiędzy wierzycielem a współdłużnikami solidarnymi wygasa (dłużnicy zostają zwolnieni z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela). Dłużnicy mogą być zobowiązani np. co do różnych wysokości świadczenia lub też terminu jego spełnienia. Źródłem solidarności biernej dłużników są przepisy ustawy oraz wola stron (art. 369 k.c.). Solidarna odpowiedzialność powstaje, gdy dłużnicy są w jednakowej sytuacji prawnej, popełnili tę samą szkodę względem wierzyciela lub może zostać ustanowiona przez czynność prawną, np. poprzez zapis w umowie.  To bardzo korzystne dla wierzyciela rozwiązanie. Celem tej konstrukcji jest bowiem zabezpieczenie i ułatwienie realizacji uprawnień przysługujących mu względem dłużników.

 

Poza faktem istnienia kilku podmiotów po stronie dłużnika, istotnymi cechami odpowiedzialności solidarnej są również:

  • zobowiązanie każdego dłużnika do spełnienia świadczenia wobec tego samego wierzyciela;
  • możliwość żądania przez wierzyciela całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od wybranych spośród nich, lub od każdego indywidualnie;
  • jeśli jeden ze współdłużników spełni świadczenie, to wszyscy pozostali są również z niego zwolnieni względem wierzyciela. Jednak tylko częściowe spełnienie świadczenia nie sprawia, że zobowiązanie wygasa, wszyscy dłużnicy pozostają nimi, aż to całkowitego spełnienia świadczenia.

 

Działania i zaniechania jednego ze współdłużników, nie mogą szkodzić innym. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia, które mogłyby mieć niekorzystny skutek dla pozostałych, dotyczą tylko tego dłużnika, który ich dokonał., Natomiast jeśli chodzi o działania o skutkach korzystnych, to są inne skuteczne wobec wszystkich współdłużników.

Jeśli świadczenia na rzecz wierzyciela zostaną spełnione przez  jednego z dłużników, to przysługują mu roszczenia regresowe względem pozostałych. Może się on domagać od współdłużników zwrotu nakładów poniesionych na spełnienie tego świadczenia, nie wliczając części przypadającego na niego, własnego zobowiązania względem wierzyciela.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top