Szukaj haseł:

Odpowiedzialność za długi spadkowe

to instytucja prawa cywilnego, zawierająca regulacje określające granice odpowiedzialności spadkobierców za wchodzące w skład spadku długi. Zostały one zawarte w Księdze czwartej, Tytule VII Kodeksu cywilnego, w art. 1030 – 1034³, a także w Tytule V, w przepisach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku.

Zgodnie z art. 1030 K.c., odpowiedzialność z długi spadkowe spadkobiercy do chwili przyjęcia spadku ograniczona jest do składników wchodzących w skład spadku, bo po jego przyjęciu spadkobierca odpowiada za nie już całym swym majątkiem. A jak stanowi art. 1012 K.c.:

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność spadkobiercy ograniczona jest do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Reguła ta nie ma zastosowania, jeśli spadkobierca celowo zataił, pominął przy tym spisie składniki należące do spadku lub zapisów windykacyjnych, lub uwzględnił w nim lub w wykazie inwentarza, nieistniejące długi. Natomiast jeśli spłacił część długów spadkowych, nie wiedząc i nie mogąc się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o istnieniu innych długów spadkowych, jego odpowiedzialność za nie ograniczona jest tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku (a więc wartością jego aktywów) a wartością spłaconych już długów. Do wartości aktywów spadku spadkobierca odpowiada również za roszczenia z tytułu zapisów zwykłych i poleceń.

Do chwili działu spadku, spadkobiercy oraz zapisobiorcy windykacyjni ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Po dokonaniu działu spadku ponoszą ją proporcjonalnie do wartości otrzymanych przysporzeń, przy czym zapisobiorcy windykacyjni odpowiadają tylko do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Jeśli dług spłacił jeden ze spadkobierców, może on żądać od pozostałych uprawnionych do spadku zwrotu wartości tej części długu, jaką powinni spłacić proporcjonalnie do uzyskanych spadkiem przysporzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top