Szukaj haseł:

Odwrotne obciążenie

To przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.  Art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz 8 ustawy o podatku od towarów i usług, regulują kwestię zastosowania procedury odwrotnego obciążenia, która jest wykorzystywana gdy:

a) dokonujący dostawy jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,  nabywcą jest czynny podatnik VAT również wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, a  dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122, oraz gdy:

b) usługodawca jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym samodzielnie działalność

gospodarczą, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a usługobiorcą jest czynny podatnik VAT, wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą.

Usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia to:

  • roboty budowlane, które są powiązane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem nieruchomości;
  • prace tynkarskie;
  • rozbiórka i burzenie budynków;
  • roboty malarskie.

Art. 106e ust. 18 ustawy o VAT wskazuje, co wystawiona faktura, dokumentująca czynność, transakcję objętą odwrotnym obciążaniem, oprócz standardowych danych, jak data wystawienia, czy imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, powinna zawierać:

„w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie” (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.).

Załączniki nr 11 i 14 ustawy o podatku od towarów i usług zawierają listy:

  • towarów dla transakcji krajowych, przy dostawie których zastosowanie znajduje procedura odwrotnego obciążenia;
  • usług, przy świadczeniu których zastosowanie znajduje procedura odwrotnego obciążenia.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top