Szukaj haseł:

Ogólny rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym

ogolny-rachunek-zyskow-i-strat-w-sprawozdaniu-finansowym

Ogólny rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Kierownik jednostki zakładu ubezpieczeń i/lub reasekuracji zobowiązany jest złożyć rachunek zysków i strat do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat powinny się znaleźć informacje, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości:

  1. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie;
  2. Przychody z lokat: 1. Przychody z lokat w nieruchomości, 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych: 2.1. z udziałów i akcji, 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych, 2.3. z pozostałych lokat; 3. Przychody z innych lokat finansowych: 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu, 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych, 3.4. z pozostałych lokat; 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat; 5. Wynik dodatni z realizacji lokat;

III. Niezrealizowane zyski z lokat;

  1. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie;
  2. Koszty działalności lokacyjnej: 1. Koszty utrzymania nieruchomości, 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej, 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat, 4. Wynik ujemny z realizacji lokat;
  3. Niezrealizowane straty na lokatach;

VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

VIII. Pozostałe przychody operacyjne;

  1. Pozostałe koszty operacyjne;
  2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej;
  3. Zyski nadzwyczajne;

XII. Straty nadzwyczajne;

XIII. Zysk (strata) brutto;

XIV. Podatek dochodowy;

  1. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty);

XVI. Zysk (strata) netto.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top