Szukaj haseł:

Ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie wojennym

Dopuszczalne ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie wojennym

Dopuszczalne ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela w stanie wojennym – zgodnie z Konstytucją RP, zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa. W zakresie stanu wojennego, tą ustawą jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301, ze zm.). To ona określa podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu wojennego wolności i praw człowieka i obywatela. Niemniej, jak stanowi art. 233 Konstytucji RP, ustawa ta nie może ograniczać wolności i praw określonych w Konstytucji w: art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko). Niedopuszczalne jest również ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Ustawa ta może ograniczać wyłącznie wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

Na obszarze, na którym został wprowadzony stan wojenny, ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela podlegają wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe lub przebywające tam chociażby czasowo, a także ograniczenia te stosuje się odpowiednio wobec osób prawnych i jednostek   organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym stanem wojennym. Określone rodzaje tych ograniczeń powinny odpowiadać charakterowi oraz intensywności zagrożeń stanowiących przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, a także zapewniać skuteczne przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa. Ustawa przewiduje szereg możliwych do wprowadzenia w stanie wojennym ograniczeń wolności praw człowieka i obywatela, m.in.:

1) całkowity albo częściowy zakaz lub ograniczenie ruchu wszelkich pojazdów na drogach publicznych;

2) zajęcie lub zarekwirowanie na potrzeby obronne państwa środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statków morskich i żeglugi śródlądowej;

3) zamknięcie lub ograniczenie ruchu osobowego i towarowego przez przejścia graniczne;

4) wprowadzenie powszechnego obowiązku wykonywania pracy przez osoby, które ukończyły 16 lat,  a nie przekroczyły 65 roku życia;

5) możliwość przeszukania osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, ich mieszkań, innych pomieszczeń, pojazdów, statków powietrznych oraz jednostek pływających;

6) cenzurę prewencyjną środków społecznego przekazu obejmującą materiały prasowe;

7) kontrolę zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich, kontrolę treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;

8) nakaz lub zakaz przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów;

9) ograniczenia dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;

10) ograniczenia wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;

11) zajęcie nieruchomości niezbędnych dla Sił Zbrojnych lub obrony państwa

12) i inne, określone w tej ustawie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top