Szukaj haseł:

Opinia zabezpieczająca

To instytucja prawa podatkowego, urzędowy dokument wydawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący silniejszą odmianę interpretacji indywidulanej, wydawanej przez organ w indywidualnej sprawie. Silniejszą, bo w przeciwieństwie do interpretacji podatkowej chroni tego, który uzyskał opinię zabezpieczającą, przed negatywnymi skutkami zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, inaczej zwana klauzulą generalną dotyczącą obejścia prawa podatkowego, została wprowadzona w życie nowelizacją Ordynacji podatkowej 15 lipca 2016 r. Od tamtej pory organy podatkowe odnajdując w dokonanych lub zamierzonych przez podatników działaniach charakter sztuczny, pozostający w sprzeczności z celem i przedmiotem ustawy podatkowej, a których celem głównym lub jednym z podstawowych, jest osiągnięcie korzyści podatkowej, odmawiają podatnikom zgodności z prawem tych działań. Wraz z wejściem w życie klauzuli, podatnicy zaczęli więc coraz liczniej występować do organów o wydanie interpretacji podatkowej, w zakresie przedstawianych przez nich, planowanych do przeprowadzenia czynności, z zapytaniem o ich zgodność z przepisami prawa podatkowego. Niemniej wydanie interpretacji podatkowej nie chroniło podatnika przed nieobjęciem go klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania. To zagwarantować miało dopiero uzyskanie opinii zabezpieczającej. Zgodnie bowiem z art. 119b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, klauzuli generalnej dotyczącej obejścia prawa podatkowego nie stosuje się do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą (w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej).

Z uwagi na wymienione wyżej przesłanki zastosowania klauzuli, wydana podatnikowi opinia zabezpieczająca potwierdzać ma, że dokonana przez niego, lub planowana, lub rozpoczęta czynność prawna nie ma charakteru sztucznego, a jej głównym celem lub jednym z głównych, nie jest osiągnięcie korzyści podatkowej. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać (art. 119x § 1 O.p.):

  1. dane identyfikujące wnioskodawcę;
  2. wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
  3. wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy jej podmiotami powiązań;
  4. numer schematu podatkowego odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania tego numeru;
  5. wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
  6. wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
  7. określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
  8. wskazanie innych niż w pkt 7 korzyści podatkowych, niepodlegających ocenie określonej  w art. 119za  pkt 2, których osiągnięcie uzależnione jest choćby pośrednio od dokonania czynności;
  9. wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych, o których mowa w pkt 7 i 8;
  10. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 20 000 zł, gdy podmiotów zainteresowanych jej wydaniem jest maksimum czterech. Gdy zainteresowanych jest pięciu i więcej, opłata podlega zwiększeniu o każdego kolejnego zainteresowanego o 5 000 zł.

W  przypadku gdy Szef Krajowej Administracji Skarbowej uzna, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej mogą mieć zastosowanie przepisy klauzulowe, odmawia wydania opinii zabezpieczającej. Na odmowę tę przysługuje wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top