Szukaj haseł:

Opłaty lokalne

To opłaty ponoszone na rzecz gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią jedno ze źródeł jej dochodów. Zasady poboru tych opłat oraz ich wysokość ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały, w granicach zakreślonych wydawanym każdego roku przez ministra finansów obwieszczeniem w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązują w danym roku.

Kwestie dotyczące opłat lokalnych reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31, ze zm.). Zgodnie z art 168 Konstytucji RP, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, w zakresie przewidzianym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zatem w tak wyznaczonych ramach obwieszczenia ministra finansów oraz ww. ustawy, gminy przejmują władztwo podatkowe od ustawodawcy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje 5 rodzajów opłat lokalnych:

  1. opłata targowa – to opłata ponoszona przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty wyłącza prowadzenie sprzedaży w budynkach lub w ich częściach, a także w obiektach, za które podmioty prowadzące w nich swą sprzedaż zobowiązane są płacić podatek od nieruchomości;
  2. opłata uzdrowiskowa – to opłata ponoszona przez osoby fizyczne, które w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych przebywają więcej niż jeden dzień w miejscowościach o statusie uzdrowisk. Wypoczywający w uzdrowisku ponosi opłatę za każdy kolejny dzień pobytu. Obowiązek uiszczenia opłaty nie obejmuje: zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, osób niewidomych i ich przewodników, osób przebywających w szpitalach, podatników, którzy w miejscowościach uzdrowiskowych zobowiązani są już w podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domków letniskowych. Obowiązek ten wyłącza również zasada wzajemności. Zgodnie z tą zasadą, opłata uzdrowiskowa nie jest pobierana od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP;
  3. opłata miejscowa – to opłata ponoszona przez osoby fizyczne, które przebywają więcej niż jeden dzień w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach o korzystnych walorach klimatycznych, krajobrazowych, posiadających warunki do przebywania w nich w tych celach. Przypadki zwolnienia podmiotowego z tego obowiązku są takie same jak w przypadku opłaty uzdrowiskowej;
  4. opłata od posiadania psów – to opłata ponoszona przez posiadaczy psów w gminach, które ustaliły pobór takiej opłaty. Zwolnione z niej są osoby wyłączone na mocy ww. zasady wzajemności, a także osoby:
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – zwolnienie z opłaty za jednego psa,
  • niepełnosprawne – zwolnienie z tytułu posiadania psa przewodnika (tzw. psa asystującego),
  • w wieku powyżej 65 roku życia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa,
  • będące podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych – zwolnienie z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

5. opłata reklamowa – to opłata od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, pobierana na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zobowiązani do jej ponoszenia są: właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach przewidzianych w art. 17a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata nie jest pobierana, jeśli reklama: nie jest widoczna z przestrzeni publicznej, lub stanowi szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, lub umieszczenie jej stanowiło realizację obowiązku nałożonego prawem, lub służy wyłącznie do rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 17a ust. 5 pkt 4 (m.in. o charakterze religijnym, czy też upamiętniające wydarzenia historyczne).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top