Szukaj haseł:

Opłaty za urządzanie gier hazardowych

Opłaty za urządzanie gier hazardowych

Opłaty za urządzanie gier hazardowych – urządzanie gier hazardowych w Polsce podlega opłatom, których warunki i zasady uiszczania określa Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.).

Zgodnie z art. 68 ustawy, podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:

1) za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń – organowi udzielającemu koncesji lub zezwolenia;

2) za zmianę koncesji lub zezwolenia – organowi udzielającemu koncesji lub zezwolenia;

3) za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier – organowi rejestrującemu;

4) za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przedmiocie, czy gry lub zakłady są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu ustawy – temu ministrowi.

Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia zezwolenia.

Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, w przypadku potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia. Opłatę tę pobiera naczelnik urzędu skarbowego.

Opłata za udzielenie:

1) koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32 000% kwoty bazowej;

2) zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5 500% kwoty bazowej;

3) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2 000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej,

b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2 000% kwoty bazowej,

c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5 000% kwoty bazowej;

4) zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa – 50% kwoty bazowej;

5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;

6) opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier wynosi 200% kwoty bazowej.

Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:

1) koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

2) zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

3) zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;

4) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.

Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.

Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top