Szukaj haseł:

Organizacja sądów powszechnych

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby, obszary właściwości i zakres rozpoznawanych przez nie spraw, kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, poprzez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070, ze zm.).

Przepisy dotyczące organizacji sądów zostały zawarte w Rozdziale 2, w art. 10 – 20a tej ustawy. Regulują one organizację sądów powszechnych, czyli sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Sądy powszechne orzekają w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego. Organizację Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych regulują odrębne ustawy. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i sądów wojskowych.

Sąd rejonowy tworzy się zasadniczo dla obszaru jednej lub więcej gmin, zamieszkałych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5 000 w ciągu roku kalendarzowego. Dla gminy lub gmin zamieszkałych przez mniej niż 50 000 ludzi można utworzyć sąd rejonowy, jeśli łączna liczba spraw, o których mowa wyżej, wynosi co najmniej 5 000 w ciągu roku kalendarzowego. To kryterium może również stanowić przesłankę do zniesienia sądu rejonowego, jeśli liczba tych spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekracza 5 000 w każdym roku kalendarzowym. W szczególnych przypadkach dla jednej gminy może być utworzony więcej niż jeden sąd rejonowy.

Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych, a sąd apelacyjny dla obszaru właściwości co najmniej dwóch okręgów sądowych. Sądy dzielą się na wydziały. W sądach powszechnych tworzone są również sądy gospodarcze, rozpoznające sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top