Szukaj haseł:

Organy postępowania wykonawczego

Organy postępowania wykonawczego

Organy postępowania wykonawczego – to organy, do kompetencji których należy wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wykonywanie kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, które odbywa się według przepisów Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557, ze zm.), chyba że przepisy ustawy stanowić będą inaczej.

Zgodnie z art. 2 Kodeksu, organami postępowania wykonawczego są:

1) sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny;

2) sąd penitencjarny;

3) referendarz sądowy;

4) prezes sądu lub upoważniony sędzia;

5) sędzia penitencjarny;

6) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna;

7) sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej;

8) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny;

9) naczelnik urzędu skarbowego;

10) odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;

11) inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.

Do tych, wskazanych w pkt 11, innych organów należą:

– policja,

– żandarmeria wojskowa lub dowódca wojskowy jeżeli skazany jest żołnierzem, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie,

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna,

– organy właściwe w sprawach powszechnego obowiązku obrony,

– stowarzyszenia, organizacje, instytucje, które w zakresie swoich zadań mają społeczną readaptację skazanych, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania,

– organy współdziałające w wykonywaniu kary ograniczenia wolności: zakłady pracy, placówki, instytucje i organizacje, w których wykonywany jest obowiązek nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

– zakład pracy, w którym zatrudniony jest skazany na karę ograniczenia wolności, i który to zakład pracy dokonuje potraceń z części wynagrodzenia;

– stowarzyszenia, organizacje i instytucje uprawnione do sprawowania dozoru: kurator społeczny;

– Krajowy Rejestr Karny,

– dyrektor urzędu celnego lub izby celnej;

– pracodawca, u którego skazany zajmuje określone stanowisko lub wykonuje określony zawód, które są objęte zakazem wynikającym ze środka karnego;

– zrzeszenia zawodowe, CECHY;

– redakcja czasopisma, rozgłośni radia lub tv – w związku z podaniem wyroku do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top