Szukaj haseł:

Orzeczenie sądowe

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli przepisy danej ustawy nie przewidują wydania wyroku, wydaje się orzeczenie sądowe w formie postanowienia.

Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy. Wyrok może być wydany na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym albo jeżeli ustawa tak stanowi. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku.

Sentencja wyroku powinna zawierać:

  • oznaczenie sądu,
  • imiona i nazwiska sędziów oraz protokolanta,
  • datę i miejsce rozpoznania sprawy,
  • datę i miejsce wydania wyroku,
  • imię i nazwisko lub nazwę skarżącego,
  • przedmiot zaskarżenia,
  • rozstrzygnięcie sądu.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top