Szukaj haseł:

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce – to osoby prawne, które na terytorium RP prowadzą działalność w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, przekazywanych do utworzonych przez nich funduszy przez ich członków, celem lokowania w instrumenty finansowe i wypracowywanie zysku z przeznaczeniem wypłaty tak gromadzonych środków na rzecz tych członków po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub emerytury częściowej. Przynależność do otwartego funduszu emerytalnego i zgoda na inwestowanie przekazywanych mu środków w określone, dostępne na rynku instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem ich zmniejszenia lub utraty.

 

Działalność otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w Polsce reguluje Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934). Zgodnie z zawartą w niej definicją, otwarty fundusz emerytalny to fundusz, który został utworzony i jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (art. 8 pkt 5), a tym może być organ otwartego lub dobrowolnego funduszu emerytalnego (art. 8 pkt 8).

 

Nazwą „dobrowolnego funduszu” ustawa określa fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne towarzystwo, prowadzący indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), albo gromadzący środki w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215) oraz lokujący je zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, za który uznaje się powszechne towarzystwo emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową.

 

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wskazuje, że w nazwie OFE musi być zawarte określenie „otwarty fundusz emerytalny”. Tylko utworzony zgodnie z wymogami tej ustawy fundusz ma prawo do używania w swojej nazwie i reklamowania swojej działalności jako „fundusz emerytalny”. Zgodnie z jej art. 12 ust. 1: „Utworzenie funduszu wymaga:

  •  nadania funduszowi statutu przez towarzystwo;
  •  zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywów funduszu;
  •  uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu;
  •  wpisania funduszu do rejestru funduszy” (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934, ze zm.).

Powyższego zezwolenia nie wymaga utworzenie dobrowolnego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty.

 

Przykładowa oferta OFE: https://www.skarbiec.biz/emerytalne-fundusze/ofe/skarbiec.htm

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top