Szukaj haseł:

fundusz - Search Results

If you're not happy with the results, please do another search
Search Results

Czynnościami ubezpieczeniowymi są: 1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawi...

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, o...

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje: 1) publiczne certyfikaty inwestycyjne albo 2) niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Publiczne certyfikaty in...

Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę...

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, sto...

Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe – takie jak jedn...

Plan podziału na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.), związany jest z postępowaniem w...

Czeki wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę...

Back to top