Szukaj haseł:

fundusz - Search Results

If you're not happy with the results, please do another search
Search Results

Historia funduszy venture capital (za Homoeconomicus.pl) Venture Capital – „Dostarczenie kapitału obarczonego ryzykiem zwykle w formie u...

Czy w odniesieniu do spółek prawa handlowego ograniczenia wysokości wynagrodzenia, które zawiera tzw. „ustawa kominowa” odnoszą się...

Ministerstwo Finansów: Broszura o uldze remontowej Zgodnie z wyjaśnieniem: Ministerstwa Finansów, „jeżeli – realizując własne potrze...

Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polski...

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową,...

Pobierz ten artykuł jako PDF Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które zobowiązują się, że w okr...

Back to top