Szukaj haseł:

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza – to stały i najwyższy organ wyborczy, ustanowiony celem przeprowadzenia wyborów: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referendów. Organizację działalności PKW określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112, ze zm.).

W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą:

1) jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;

2) jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;

3) 7 osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm (nie dotyczy to osoby, która ma co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza; pracowała w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych).

Kadencja członków PKW wskazanych w p. 1 i 2 trwa 9 lat, a w p. 3 – tyle ile kadencja Sejmu. W skład PKW może również wchodzić lub zostać powołanym sędzia w stanie spoczynku. Członków PKW postanowieniem powołuje Prezydent RP. Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego składu i odwołuje przewodniczącego oraz dwóch zastępców przewodniczącego. Funkcję przewodniczącego PKW może pełnić wyłącznie osoba powołana w trybie wskazanym w p. 1 lub 2, a jej sekretarza – Szef Krajowego Biura Wyborczego, który uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

Wygaśnięcie członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:

a) zrzeczenia się członkostwa;

b) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika, urzędnika wyborczego lub męża zaufania;

c) śmierci członka Komisji;

d) ukończenia 70 lat przez członka Komisji;

e) odwołania członka Komisji przez Prezydenta Rzeczypospolitej na uzasadniony wniosek podmiotu wskazującego.

Członkostwo powołanych w trybie wskazanym w p. 3 wygasa z mocy prawa po upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top