Szukaj haseł:

Partner w spółce

Spółka partnerska to jeden z typów spółki osobowej. Jak sama nazwa mówi, w jej skład wchodzą partnerzy, zwani również wspólnikami. Regulacje dotyczące spółki oraz praw i obowiązków tworzących ją partnerów, znajdują się w ustawie – Kodeksie spółek handlowych. Jej celem jest prowadzenie przez partnerów działalności usługowej, w ramach zawodów wymienionych w tym kodeksie: adwokat, architekt, aptekarz, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, położna, pielęgniarka, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.

 

Partnerzy w spółce mogą wnieść do niej wkłady, takie jak rzeczy, prawa, np. majątkowe prawo autorskie, oraz świadczone przez siebie usługi. Partner nie jest zobowiązany ani uprawniony do podwyższenia umówionego wkładu. Dlatego udział kapitałowy partnera w spółce ma odpowiadać wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Zmniejszenie wkładu wymaga zgody pozostałych partnerów. Zyski partnerów dzielone są po równo, bez względu na wartość i rodzaj wniesionego wkładu, chyba że w umowie spółki został zastrzeżony inny podział. Nie można wyłączyć partnera z udziału w zyskach. Umowa może jednak zwolnić partnera z udziału w stratach. Strata spółki jest zaspokajana w pierwszej kolejności z zysków.

Partner ma prawo żądać podziału i wypłaty zysku z końcem roku obrotowego. Może on również wystąpić z żądaniem o coroczne wypłacenie odsetek w wysokości 5%, chyba że inaczej zastrzeżono w umowie (umowa może je nawet wyłączyć) od swojego udziału kapitałowego.

Każdy z partnerów jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki, chyba że prawo to jest ograniczone w umowie – jeśli nie, wówczas pozbawienie partnera prawa do reprezentacji spółki może nastąpić jedynie z ważnych powodów, jak np. gdy partner działa na niekorzyść spółki, przez co ponosi ona straty. Pozbawienie prawa do reprezentacji następuje:

  • na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, zgodnie z art. 64 Kodeksu cywilnego.;
  • na mocy uchwały pozostałych partnerów, jeśli 3/4 z nich zagłosowało za pozbawieniem go prawa reprezentacji, przy obecności co najmniej 2/3 z ogólnej liczny partnerów.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top