Szukaj haseł:

Patologia podatkowa

Patologia podatkowa to zachowanie podmiotów o charakterze odbiegającym od przyjętego wzorca, wynikającego z reguł obowiązującego prawa podatkowego, a mające wpływ na uszczuplenie należnych Skarbowi Państwa wpływów podatkowych.

Ale pod hasłem patologii podatkowej można również szeregować wszystkie te zachowania państwa, a dokładnie reprezentujących je organów podatkowych i regulatorów prawa podatkowego, które w sposób niesprawiedliwy i/lub zbyt uciążliwy wprowadzają coraz to nowe i większe obciążenia podatkowe dla tych podmiotów, np. poprzez naruszanie zasady lex retro non agit i tym samym wskrzeszanie zobowiązań podatkowych w zakresie podjętych przez te podmioty czynności w przeszłości, czy nieustanne nowelizacje prawa podatkowego, wprowadzające kolejne ciężary podatkowe, lub wprowadzające je w krótkim, błyskawicznym czasie, bez zachowania odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nimi, czyli odpowiedniego vacatio legis.

Organy podatkowe patologią podatkową nazywają jednak zachowania podatników, które wpływają na rozszczelnienie systemu podatkowego. Podatek jest podstawową kategoria ekonomiczną, fiskalną i prawną, która wpływa na kształtowanie rzeczywistości ekonomicznej. Uregulowany jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.), nazywana też ustawą o.p. (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14), która definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, które wynika z art. 6 o.p. Dodatkowo jako podatki rozumiane są również opłaty oraz wszelkie należności stanowiące dochód budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 3 o.p.

Do najpopularniejszych przykładów przejawów patologii podatkowej zalicza się działania, których celem jest uniknięcie obowiązku zapłaty należnego państwu podatku przez wykorzystywanie dostępnych w prawie luk. Do patologii podatkowych zaliczamy również działania sędziów i prace legislacyjne. Sędziowie wydają orzeczenia w sprawach podatkowych, gdzie w sposób szkodliwy dla obrotu prawnego „poprawiają” w wyroku przepis ustawy, na który powołać się może następny sędzia lub podmiot, którego dotyczy dany przepis. Sam proces legislacyjny może przybrać formę patologii podatkowej, gdy ustawa tworzona jest niejako na zlecenie dla określonej, wąskiej grupy podmiotów lub osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top