Szukaj haseł:

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo – to umocowanie do działania jako przedstawiciel w imieniu reprezentowanego. A przedstawicielstwo polega na tym, że jedna osoba dokonuje w imieniu drugiej osoby czynności prawnej, która, jeśli mieści się w granicach upoważnienia przedstawiciela do działania w cudzym imieniu (umocowanie), pociąga za sobą bezpośrednio skutki dla reprezentowanego. Przedstawiciel musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Przedstawicielstwo można podzielić na:

  1. a) czynne – gdy przedstawiciel składa oświadczenie woli w imieniu reprezentowanego;
  2. b) bierne – gdy przedstawiciel w imieniu reprezentowanego odbiera oświadczenie woli złożone przez osobę trzecią.

Przedstawicielstwo może opierać się na ustawie lub na oświadczeniu woli reprezentowanego. Pierwsze z tych przedstawicielstw, to przedstawicielstwo ustawowe, drugie – to pełnomocnictwo. Zatem pełnomocnictwem jest przedstawicielstwo, którego źródłem umocowania jest oświadczenie woli reprezentowanego. Przedstawiciela nazywa się pełnomocnikiem, reprezentowanego – mocodawcą, a oświadczenie woli mocodawcy, którym udzielił umocowania pełnomocnikowi – pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną. Do udzielenia go mocodawca musi mieć taką zdolność do czynności prawnych, jakiej wymaga czynność, której dokonać ma pełnomocnik. Kwestie związane z pełnomocnictwem zostały uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

Rodzaje pełnomocnictwa:

  1. a) szczególne – do poszczególnych czynności prawnych;
  2. b) ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu;
  3. c) rodzajowe – do określonego rodzaju czynności prawnych.

Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, przeznaczonym dla ściśle określonych rodzajów stosunków prawnych, jest prokura. Prokurę może ustanowić tylko przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Ograniczenie prokury może wynikać tylko z ustawy. Umocowanie prokurenta dotyczy czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura musi być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Na gruncie prawa cywilnego znane jest również pojęcie falsus procurator – czyli tzw. rzekomy pełnomocnik. Jeśli zawrze on umowę w cudzym imieniu, ważność jej zależy od potwierdzenia tego przez osobę, w której imieniu została zawarta. Falsus procurator to pełnomocnik, który działa bez umocowania lub przekracza jego granice.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top