Szukaj haseł:

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

 to występujący w tym postępowaniu zastępcy stron i ich organów lub przedstawicieli ustawowych, działający w ich imieniu. Regulacje dotyczące praw i obowiązków pełnomocników w procesie cywilnym zawiera Ustawia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.).

Jak stanowi przepis art. 87 K.p.c., pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być adwokat lub radca prawny, a w także dodatkowo:

 1. w sprawach własności przemysłowej – rzecznik patentowy;
 2. w sprawach restrukturyzacji i upadłości – osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego;
 3. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony;
 4.  osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia;
 5.  współuczestnik sporu;
 6. małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia;
 7. pracownik osoby prawnej, także przedsiębiorstwa nieposiadającego osobowości prawnej, lub organu nadrzędnego jednostki;
 8. w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne – przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie;
 9. w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której ten rolnik jest członkiem;
 10. w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów – przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 11. w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej – pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych;

Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia następujące rodzaje pełnomocnictw procesowych:

– ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw;

– do podejmowania niektórych czynności procesowych.

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym daje umocowanie do:

 1.  wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, w tym także powództwa wzajemnego, skarg o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak również wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
 2. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
 3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
 4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa;
 5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top