Szukaj haseł:

Petycja

Petycja

Petycja – to słowo pochodzące od łacińskiego słowa petitio, oznaczającego prośbę, wezwanie, żądanie, skargę. A jak wskazuje współczesny słownik języka polskiego, petycja to „oficjalne pismo, zwykle zbiorowe, zawierające prośbę lub żądanie skierowane do władz lub do osób na wyższym stanowisku” (www. sjp.pwn.pl). Zasady składania i rozpatrywania petycji, jak i sposób postępowania odpowiednich organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195, ze zm.).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia petycji są:

a) osoby fizyczne;

b) osoby prawne;

c) jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną;

d) lub grupy tych ww. podmiotów.

Adresatem petycji są organy władzy publicznej oraz organizacje lub instytucje społeczne w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycję można złożyć w interesie publicznym, interesie tego, kto wniósł petycję, jak i podmiotu trzeciego, ale tylko za jego zgodą. Na drodze petycji nie można jednak żądać zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję należy wnieść w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Należy ją wówczas odpowiednio: podpisać lub opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Zgodnie z ustawą, petycja powinna zawierać:

a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a jeśli wnosi ją grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z nich oraz osobę reprezentującą;

b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, a jeśli wnosi ją grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

c) oznaczenie adresata petycji;

d) wskazanie przedmiotu petycji;

e) imię i nazwisko albo nazwę miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, jeśli to w jego interesie wnoszona jest petycja, a także zgodę tego podmiotu na złożenie w jego interesie petycji.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 ustawy, petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot, który rozpoznawał petycję, zawiadamia wnoszącego ją o sposobie jej załatwienia wraz z pisemnym uzasadnieniem lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top