Szukaj haseł:

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

 to składane w tym postępowaniu przez strony, poza rozprawą, oświadczenia i wnioski. Wnosi się je do sądu na urzędowych formularzach lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, gdy przepisy tak stanowią.

Przepis art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje katalog niezbędnych elementów, jakie powinno zawierać pismo procesowe. Są nimi:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników;

8) oraz, jeśli jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, powinno zawierać:

– oznaczenie przedmiotu sporu;

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, a gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji  ujawniony w tej ewidencji;

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

– numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

9) sygnaturę akt sprawy – jeśli pismo nie jest pierwszym pismem procesowym w tej sprawie;

10) wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

Składając pismo procesowe, należy dołączyć do niego wszystkie załączniki w nim wymienione, a także pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa (chyba, że pismo wnosi się w elektronicznym postepowaniu upominawczym, wówczas nie ma obowiązku załączenia tego pełnomocnictwa).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top