Szukaj haseł:

Planowanie podatkowe i finansowe

Planowanie podatkowe i finansowe – to nieodłączne zagadnienia związane z prowadzeniem wszelkiego rodzaju legalnej działalności gospodarczej. Stanowią procesy, których właściwe przeprowadzenie jest jednym z czynników decydujących o pozycji rynkowej przedsiębiorcy, zachowaniu płynności finansowej, możliwości rozwoju.

Planowanie finansowe to analiza bieżącej, jak i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa, przez pryzmat założonych przez przedsiębiorstwo do osiągnięcia celów. Sporządzenie planu finansowego pozwala ocenić szanse na realizację tych celów w aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak również wskazać na konieczność poszukiwania innych, dodatkowych źródeł finansowania w braku dostatecznych środków na ich zrealizowanie. Planowanie finansowe to zarządzanie posiadanym przez firmę lub/i dostępnym dla niej, możliwym do pozyskania kapitałem obrotowym. To również rozpoznanie istniejących i możliwych do wystąpienia kosztów, celem opracowania strategii rozporządzania finansami firmy, pozwalającej na zapewnienie jej i osiągniecie dodatniego wyniku finansowego.

Planowanie podatkowe jest jednym z fundamentalnych elementów planowania finansowego. Musi być brane pod uwagę przy sporządzaniu każdego planu finansowego w firmie. Sporządzenie i zamknięcie planu finansowego możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu planowania podatkowego. Co najistotniejsze, właściwie przeprowadzone planowanie podatkowe pozwala przedsiębiorstwu wyznaczać sobie wyższe cele, wskutek dokonanej optymalizacji ciążących na nim obowiązków fiskalnych.

Planowanie podatkowe dotyczy wszystkich rodzajów ciążących na podatniku zobowiązań podatkowych. Najczęściej jego przedmiotem są: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i podatek od towarów i usług (VAT). Nic nie stoi na przeszkodzie, by planowaniem tym objąć także takie podatki, jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), czy podatek od spadków i darowizn.

Planowanie podatkowe jest procesem legalnym i dopuszczonym przez polskie i międzynarodowe prawo, czego najlepszym przykładem są zawierane przez rządy państw międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustanawianie podatków może i musi nastąpić jedynie w drodze ustawy. Przesądza o tym Konstytucja RP, która w art. 217 stanowi:

„Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy” (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Sama Konstytucja wskazuje więc, że nierozłącznym elementem systemu podatkowego jest system przyznawania ulg w ponoszeniu ciężarów podatkowych. Planowanie podatkowe, zarówno na gruncie prawa polskiego i przy wykorzystaniu dostępnych w nim rozwiązań prawnych, jak i międzynarodowe planowanie podatkowe, pozwalają zredukować obarczające podatników ciężary fiskalne do koniecznego minimum, także poprzez wykorzystanie wskazanych przez Konstytucję ulg i umorzeń.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top