Szukaj haseł:

Płatnik

Płatnik (w świetle definicji legalnej zawartej w Ordynacji podatkowej) – zgodnie z art. 8 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2018, poz. 1360) płatnikiem jest:

Podatnikiem i płatnikiem mogą być dwa różne podmioty, np. pracodawca i pracownik, jak i ten sam podmiot, np. osoba samozatrudniona. Płatnik jest stroną zobowiązania łączącego go z podmiotem publicznoprawnym, którego prawa i obowiązki wynikają z ustawy Ordynacja Podatkowa.

Płatnik podatku odprowadza podatek dochodowy z pensji podatnika do Urzędu Skarbowego oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Podatek odprowadzany od darowizn i spadków oraz od czynności cywilnoprawnych jest obliczany i pobierany przez notariusza, przy dokonywaniu czynności.

Zgodnie z art. 30 O.p., płatnik odpowiada za kwotę podatku, który nie został pobrany lub pobranego i niewpłaconego. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. Zobowiązuje to płatnika podatku do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu wpłat. W art. 59 § 1 pkt 2 O.p. ustawodawca stwierdza, że pobranie podatku przez płatnika skutkuje wyczerpaniem zobowiązania podatkowego, nie jest to zmiana dłużnika w danym stosunku prawnym, gdzie zamiast podatnika miałby występować płatnik. Oznacza to, że stronami stosunku podatkowo-prawnego jest podatnik oraz organ podatkowy, a stronami zobowiązania jest płatnik oraz organ podatkowy. Stosunek prawny łączący płatnika i podatnika jest kreowany przez więź prawną łączącą podmioty np. umowę pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top