Szukaj haseł:

Podatek akcyzowy

 to stanowiący źródło dochodu budżetu państwa podatek pośredni, konsumpcyjny, który obciąża określony, wskazany w ustawie katalog wyrobów. Regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym (zwanym w skrócie akcyzą), wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, a także organizację obrotu wyrobami akcyzowymi zawiera Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.).

W art. 2 ust. 1 pkt 1 – 1b oraz pkt 36 ustawa wskazuje, że wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, w tym wyroby węglowe i wyroby gazowe, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, oraz tzw. wyroby nowatorskie, czyli wyroby będące mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy, także zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych dostarczające aerozol bez spalania mieszaniny.

Wyroby akcyzowe oznacza się znakami akcyzy, którymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 17 są znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

  1. podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
  2. legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jak i samego poboru podatku akcyzowego stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Przy podejmowaniu czynności objętych obowiązkiem akcyzowym, podatnik może wystąpić o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA), określającej klasyfikację wyrobu akcyzowego, także samochodu osobowego w układzie odpowiadającym CN, a także określającej rodzaj wyrobu akcyzowego. WIA jest wiążąca dla organów podatkowych w przedmiocie opodatkowania wyrobów akcyzowych oraz aut osobowych po dniu jej wydania.

Podatnikiem podatku akcyzowego jest osoba fizyczna, prawna, oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top