Szukaj haseł:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych – z ang. Personal Income Tax, co oznacza wprost podatek od osobistych dochodów, dlatego też powszechnie stosowaną nazwą dla tego podatku jest skrót „PIT”. Podmioty i przedmiot opodatkowania PIT określa USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm.), która w art. 1 stanowi, że przedmiotem jej regulacji jest opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Regulacje dotyczące tego podatku odnaleźć można również w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930, ze zm.) oraz innych aktach prawnych niższej rangi.

Stawki podatku dochodowego od osiąganych przez osoby fizyczne dochodów, wg stanu prawnego na 2019 r., wynoszą 18% i 32% obliczane wg skali progresywnej, z uwzględnieniem wysokości corocznych kwot wolnych od podatku oraz kwot obniżających podatek. To, wg jakiej stawki podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek, zależy od wysokości osiągniętych w roku podatkowym dochodów. Podatnicy mogą również wybrać możliwość rozliczenia PIT wg stałej, nieprogresywnej stawki liniowej, wynoszącej 19% – niezależnej od wysokości osiąganego dochodu.

Osoby fizyczne mogą podlegać nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszym przypadku, opodatkowaniu PIT podlegać będą wszelkie uzyskiwane przez podatnika dochody w całości, bez względu na położenia źródła ich osiągania, jeśli tylko podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium RP. Mający zamieszkanie na terytorium RP, będzie więc musiał rozliczyć PIT bez względu na to, czy osiągnięte dochody uzyskał w Polsce, czy zagranicą. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP. Wówczas opodatkowaniu PIT podlegać będą tylko te dochody, które uzyskał na tym terytorium.

Generalne przesłanki objęcia osoby fizycznej ograniczonym bądź nieograniczonym obowiązkiem podatkowym określa art. 3 ust. 1a ustawy o PIT. Przepis tego artykułu stanowi, że za zamieszkującego na terytorium RP uznaje się tego, kto:

1) posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli tzw. ośrodek interesów życiowych lub

2) przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top