Szukaj haseł:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych z ang. Coroporate Income Tax, co oznacza podatek od dochodów podmiotów zbiorowych, przedsiębiorstw, spółek, itp., dlatego też powszechnie stosowaną nazwą dla tego podatku jest skrót „CIT”. Podmioty i przedmiot opodatkowania CIT określa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86, ze zm.), która w art. 1 stanowi, że przedmiotem jej regulacji jest opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z kolei dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest generalnie dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. A sam dochód, to nadwyżka sumy przychodów, uzyskanych z danego źródła przychodów, nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Przepisy ustawy o CIT stosuje się także do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, ale również do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o CIT) oraz do podatkowych grup kapitałowych. Regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych odnaleźć można również w licznych rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Finansów.

Podatnicy mogą podlegać nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. W pierwszym przypadku, opodatkowaniu CIT podlegać będą wszelkie uzyskiwane przez podatnika dochody w całości, bez względu na położenie ich źródła, jeśli tylko podatnik ma siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Podatnik mający siedzibę na terytorium RP, będzie więc musiał rozliczyć CIT bez względu na to, czy osiągnięte dochody uzyskał w Polsce, czy zagranicą. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP. Wówczas opodatkowaniu CIT podlegać będą tylko te dochody, które uzyskali na tym terytorium.

Stawki podatku dochodowego od osiąganych przez osoby prawne dochodów, wg stanu prawnego na 2019 r., wynoszą:

  1. a) 19% podstawy opodatkowania; od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP; od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych; od dochodów z tytułu tzw. niezrealizowanych zysków, czyli exit tax; od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP.
  2. b) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Inaczej kształtują się stawki opodatkowania CIT dochodów uzyskiwanych na terytorium RP przez podmioty, którzy nie mają na tym terytorium siedziby lub zarządu. Generalnie stawki te wynoszą: 10% – np. dla przychodów uzyskanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, i 20% – np. z odsetek, z praw autorskich, czy też z tytułu świadczeń doradczych, usług reklamowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top