Szukaj haseł:

Podatek od gier

Podatek od gier

Podatek od gier – to stanowiący dochód budżetu państwa podatek, którego przedmiotem opodatkowania jest: urządzanie gier hazardowych (z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej), urządzanie pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera, a także udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.). Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi:

1) w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;

2) w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;

3) w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;

4) w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek;

5) w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;

6) w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;

7) w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;

8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;

9) w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Ww. podstawy opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych nie podlegają sumowaniu. Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;

2) loterii pieniężnej – 15%;

3) gry liczbowej – 20%;

4) gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;

5) gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;

6) zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;

7) zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 – 12%.

Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry, jak również:

1) organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej;

2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

a) zarządu sukcesyjnego albo

b) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron objętych zezwoleniem. W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu urządzania gier lub wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier lub wykonanie tej czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top