Szukaj haseł:

Podatek od środków transportowych

To jeden z podatków lokalnych, do którego zobowiązani są posiadacze i właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych zawarte zostały w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31, ze zm.).

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Do jego zapłaty zobowiązani są właściciele wymienionych środków transportowych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terenie Polski, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeśli obowiązek w tym podatku powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  2. do dnia 15 września danego roku – II rata.

Natomiast jeśli powstał od 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania.

Górne stawki podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast jej ostatecznego ukształtowania, w wysokości równej lub niższej od stawki ustawowej, dokonuje rada gminy. W odniesieniu do niektórych środków transportowych, ustawa może również narzucić minimalne stawki tego podatku. Dotyczy to:

  1.  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  2. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top