Szukaj haseł:

Podatek solidarnościowy

Nazywany w Polsce popularnie daniną solidarnościową, dla odróżnienia od funkcjonującego w innych państwach podatku solidarnościowego, przybierającego postać jednorazowych lub okresowych obciążeń, nakładanych na obywateli w obliczu trudnej sytuacji państwa.

Danina solidarnościowa została wprowadzona w Polsce Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, poz. 2192), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Fundusz ma na celu przekazanie wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osobom niepełnosprawnym.

Sama definicja daniny solidarnościowej została zawarta w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej art. 30h:

„Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny” (Dz.U. 2019, poz. 1387).

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu opodatkowane według skali podatkowej lub 19% stawce podatku liniowego.

Danina solidarnościowa to podatek dla najbogatszych, bo osobami zobowiązanymi do jego zapłaty są osoby, których roczny dochód przekroczył 1 mln zł. Oznacza to, że ich dochód miesięczny powinien przekroczyć 86 tyś. zł, a ich dochody zostały osiągnięte:

  • w ramach stosunku pracy lub stosunków cywilno-prawnych;
  • w wyniku dokonanych inwestycji giełdowych;
  • z wynajmu;
  • z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadza obowiązkowa składkę na fundusz solidarnościowy od osób, które są zobligowane do opłacenia składki na Fundusz Pracy. Składka wynosi 0,15% składki na Fundusz Pracy. Składka będzie wydzielona z tego funduszu, w założeniu płatnicy składek mają nie ponieść dodatkowych kosztów. Drugim źródłem finansowania funduszu jest właśnie danina solidarnościowa. Dzięki temu fundusz ma zgromadzić na swoim koncie 1 mld 800 mln zł: 650 mln zł z Funduszu Pracy i 1 mld 150 mln z podatku. Wg założeń Ministerstwa Finansów, w kolejnym roku kwota ta wyniesie już 2 mld. Po raz pierwszy podatkiem solidarnościowym zostaną objęte dochody uzyskane w 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top