Szukaj haseł:

Podatek u źródła

Podatek u źródła (WHT), z ang. Witholding tax, to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych i osób fizycznych, których miejsce zamieszkania (miejsce w którym przebywa podmiot z zamiarem stałego pobytu, nie musi być to miejsce zameldowania), siedziby lub zagranicznego zakładu znajduje się w państwie, gdzie generowany jest dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, których wyżej wymienione miejsca zamieszkania lub siedziby znajdują się na terytorium Polski. Obejmuje on takie dochody jak z tytułu: dywidend, należności licencyjnych oraz odsetek. WHT uregulowany jest w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nazywanej też ustawą o CIT, (Dz.U.2019.865 t.j. z dnia 2019.05.10) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nazywanej też ustawą PIT, (Dz.U.2019.1387 t.j. z dnia 2019.07.25).

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, ustawodawca podzielił zakres opodatkowanych przychodów:

  • od osób prawnych, zgodnie z ustawą o CIT, opodatkowaniu podlegają:

przychody uzyskiwane przez nierezydentów, w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej oraz uzyskiwane zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce”;

  • od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o PIT, opodatkowaniu podlegają:

„uzyskiwane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń”;

Jeżeli przychody te nie przekraczają 2 milionów złotych w przeciągu roku, płatnik może zastosować, po złożeniu odpowiedniego wniosku i spełnieniu wskazanych wymagań, obniżoną stawkę podatku u źródła.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top