Szukaj haseł:

Podatki lokalne

Zgodnie z art 168 Konstytucji RP (Dz.U.1997, nr 78, poz. 483) jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019, poz.1170). Uprawnienie to potwierdzać ma o samodzielności pod względem finansowym jednostek samorządu terytorialnego, i wypełniać zobowiązania wynikające z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Nałożone podatki lokalne są źródłem dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego, oznacza to, że w tym zakresie jednostki te przejmują władztwo podatkowe od ustawodawcy. Gminy mają możliwość ustalić wysokość podatku do górnej granicy wskazanej w ustawie.

Wyróżnia się następujące podatki lokalne:

  • podatek od nieruchomości – opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do zapłaty jego zapłaty zobowiązany jest właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz oraz w szczególnych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub danej jednostki samorządu terytorialnego;
  • podatek rolny – opodatkowaniu podlegają użytki rolne wykorzystywane do działalności rolniczej. Do jego opłaty zobowiązani są właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które na podstawie określonych w ustawie umów zostały wydzierżawione w całości lub części oraz posiadacze gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na mocy:
    • umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
    • bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych;
  • podatek leśny – opodatkowaniu podlegają grunty leśne wykorzystywane do działalności leśnej. Do opłaty tego podatku zobligowani są właściciele lasów, ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze lasów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • podatek od środków transportowych – opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Do jego zapłaty zobowiązani są właściciele wymienionych środków transportowych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terenie Polski, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top