Szukaj haseł:

Podatnik

Podatnik (w świetle definicji legalnej zawartej w Ordynacji podatkowej)

Zgodnie z art. 7 § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2018, poz. 1360), podatnikiem jest:

Jak wskazuje § 2 tegoż artykułu, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami również inne podmioty.

Zgodnie z art. 26 O.p., podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Odpowiedzialność ta odnosi się zarówno do majątku, jakim dysponuje podmiot w momencie powstania zobowiązania, jak i przyszłego majątku. Jeżeli obowiązek podatkowy nie zostanie spełniony, organy podatkowe są zobowiązane do dochodzenia jego spełnienia w trybie egzekucji administracyjnej.

Osoby pozostające w związku małżeńskim odpowiadają odrębnym majątkiem własnym, wspólnym majątkiem i majątkiem współmałżonka. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie dotyczą zobowiązań podatkowych, które powstały przed:

  • zawarciem umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej;
  • zniesieniem wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • ustaniem wspólności majątkowej, jeżeli współmałżonek został ubezwłasnowolniony;
  • uprawomocnieniem się orzeczenia sądu o separacji, zgodnie z art. 29 O.p.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top