Szukaj haseł:

Podmioty stosunku prawnego

Podmioty stosunku prawnego

Podmioty stosunku prawnego – są nimi osoby, które są lub mogą być uczestnikiem stosunku prawnego. Zgodnie z dwustronnym charakterem stosunku prawnego, podmioty muszą być co najmniej dwa. Ten, który jest zobowiązanym i ten, który jest uprawnionym.

W krańcowym przypadku, podmiotem mogą być wszyscy ludzie, jak np. wynika to z prawa własności, od naruszania którego muszą się powstrzymać wszyscy poza właścicielem. Uprawnienia odpowiadające takiemu obowiązkowi, skierowanemu do wszystkich podmiotów, a więc obowiązujące powszechnie, czyli erga omnes, możemy nazywać prawami absolutnymi.

Wśród podmiotów stosunku prawnego można wyróżnić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i organy państwowe.

Osobą fizyczną jest człowiek od momentu urodzenia aż do śmierci. Dla pełnego uczestnictwa w stosunkach prawnych, osoba fizyczna powinna posiadać określone kwalifikacje. Należą do nich zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to właściwość podmiotu prawa, objawiająca się tym, że może on być podmiotem praw i obowiązków. Zdolność do czynności prawnych, to możliwość nabywania przez podmiot praw i zaciągania zobowiązań przez własne działanie podmiotu w drodze czynności prawnych.

Osoby prawne to pewien rodzaj organizacji bądź instytucji, które zostały wyposażone w przymiot osobowości i w ten sposób mają możliwość występowania jako samodzielne podmioty praw i obowiązków. Osoby prawne to tzw. podmioty zbiorowe. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Będą to: spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, agencje rządowe, partie polityczne, związki zawodowe, związki pracodawców i stowarzyszenia.

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, to tzw. ułomna osoba prawna, która może być podmiotem stosunku prawnego, jeśli ustawa nadaje jej zdolność prawną. W prawie polskim jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są: spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, państwowe jednostki budżetowe, wspólnoty mieszkaniowe, partia polityczna niewpisana do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe oraz spółka akcyjna w organizacji i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top